Maamawi, minonakiiwin ga zhitoomin ji shkewziyaang wii Ogimaakangeying, nakeying enenjgewaat edbendaagzijig.

Promoting Self-Sufficiency Among Our Members
Serving our First Nation communities since 1990.

Hugh ‘Buzzy’ Big Canoe Youth Entrepreneurship Program

Indigenous history, culture now mandatory part of Ontario curriculum

Msko waa waa skon eyan webaasnoon – ‘In Flanders Fields’ poem in Ojibway

Msko waa waa skon eyan webaasnoon – ‘In Flanders Fields’ poem in Ojibway

Posted on Nov 10, 2017

Msko waa waa skon eyan webaasnoon – ‘In Flanders Fields’ poem in Ojibway

Msko waa waa skon eyan webaasnoon
Biit wa ing aash da yaat i goosag
Eniibid esh waad
Mii mah yaay aang
Widi dush giizh goon Bneshiisag ngumwug
Bmisowaad
Kaw wung go noojaaz wug
Eshi mbii qwe wegin
Niw Baashk zig a nen
Niin wind nbay aang ngii
Bmodzimin
Ngi waaband aamin gizh a bow guk
Ga nibgizh mod giizis
Ngii zaah gi goomin noongoon dush
Ndi Bmaak skin min
Flanders Menzh king
Daap ni mook iw meegaad win
Gdi pugdumaago iw waaskoomenjigan
Shpa-ing mj in nu mook
Giish pin gji toos weg gaaween
Nga nbaaseemin
Aanoo go msko waa waaskooneyan
Maa jee ging
Ma Flanders Menzhking.

-John McCrae

Filed under: