Msko waa waa skon eyan webaasnoon – ‘In Flanders Fields’ poem in Ojibway

Posted on November 10, 2017

Msko waa waa skon eyan webaasnoon – ‘In Flanders Fields’ poem in Ojibway

Msko waa waa skon eyan webaasnoon
Biit wa ing aash da yaat i goosag
Eniibid esh waad
Mii mah yaay aang
Widi dush giizh goon Bneshiisag ngumwug
Bmisowaad
Kaw wung go noojaaz wug
Eshi mbii qwe wegin
Niw Baashk zig a nen
Niin wind nbay aang ngii
Bmodzimin
Ngi waaband aamin gizh a bow guk
Ga nibgizh mod giizis
Ngii zaah gi goomin noongoon dush
Ndi Bmaak skin min
Flanders Menzh king
Daap ni mook iw meegaad win
Gdi pugdumaago iw waaskoomenjigan
Shpa-ing mj in nu mook
Giish pin gji toos weg gaaween
Nga nbaaseemin
Aanoo go msko waa waaskooneyan
Maa jee ging
Ma Flanders Menzhking.

-John McCrae


OTC Logo

5984 Rama Road, Rama, Ontario L3V 6H6

(705) 329-2511

© 2015 Ogemawahj Tribal Council.